رهبران سنای آمریکا رای گیری درباره لایحه بودجه یک تریلیون و یک صد میلیارد دلاری را به روز دوشنبه موکول کردند.

رییس سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) به استفاده از شیوه های نفرت آور و غیر قانونی در بازجویی ها توسط ماموران این سازمان اعتراف کرد.

صفحه134 از134