رییس جمهوری گینه کوناکری پس از حدود چهار ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، تشکیل کابینه داد.

نامزدهای انتخاباتی درجمهوری آفریقای مرکزی از چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در این کشور انتقاد کردند.

نامزدهای انتخاباتی در جمهوری آفریقای مرکزی از چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در این کشور انتقاد کردند.

سازمان ملل متحد از دولت ساحل عاج به دلیل آزاد کردن هزاران زندانی سیاسی این کشور استقبال کرد.

"مریم المهدی" رهبر حزب مخالف "امت سودان " از برگزاری نشست احزاب مخالف دولت این کشور در خارج از سودان ، استقبال کرد.

بهبود روابط الجزایر و مغرب به علت تحرکات مرزی آنها بعید به نظر می رسد . 

نهاد ملی انتخابات جمهوری آفریقای مرکزی ازپیشتازی نخست وزیر سابق این کشور در انتخابات خبر داد .

 

یکی از مقامات پلیس سومالی از کشته شدن شماری از عناصر گروه الشباب در پایتخت این کشور خبر داد.

تدابیر امنیتی در شرق جمهوری دمکراتیک کنگو تشدید شد. 

معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت با توجه به شرایط کنونی بوروندی، سفر نمایندگان شورای امنیت به این کشور ، بسیار مهم است.