چهارشنبه, 24 دی 1393 13:24

ایران؛ سرزمین کهن

در مجموعه یادداشت های با ما به ایران بیایید، ابتدا به طور اجمالی کشور ایران و موقعیت آن درقاره آسیا و تنوع اقلیم آن معرفی می شود. سپس در شماره های بعدی این مجموعه به معرفی استانهای مختلف ایران و برخی از شهرها و مناطق معروف هر استان خواهیم پرداخت.

 

صفحه4 از4